ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ C, ΠΕΙ D)

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ): 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α’ 112/18.6.2011) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.  

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. 

Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων D1, D1+Ε, D, D+Ε. 

Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων C1, C1+Ε, C, C+Ε. 

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το διάταγμα αυτό, ή, να έχει σφραγίσει στην άδεια οδήγησης δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών: C1, D1, D1+Ε, D1+Ε, C, D, C+Ε, D+Ε, τις οποίες κατέχει, με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 95.  

Για να αποκτήσεις το ΠΕΙ Περιοδικής Κατάρτισης :

Θα πρέπει να παρακολουθήσεις το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ισχύουν για 5 χρόνια. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση η Σχολή θα εφοδιάσει τον οδηγό με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Υποκατηγορίες ΠΕΙ 

  • C1, C1E, C, CE (Μεταφοράς Εμπορευμάτων – ισχύει για 5 έτη)
  • D1, D1Ε, D, DE (Μεταφοράς Επιβατών – ισχύει για 5 έτη)

   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΙ

   Ημ. Λήξης Διπλώματος

   Ημ. Λήξης Π.Ε.Ι